joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

     Викладання фундаментальних дисциплін забезпечує циклова комісія природничо-наукової підготовки, яка є однією з найчисельніших у Ківерцівському медичному коледжі. Багато досягнень комісії нерозривно пов’язані з іменами викладачів, які в свій час плідно працювали, мобілізуючи свої сили та ентузіазм заради благородної справи – навчання і виховання майбутніх медичних працівників. Це – Ніна Андріївна Гаврилюк – викладач хімії, біології, яка у 70-ті роки очолювала циклову комісію загальномедичних дисциплін; Толкачова Надія Василівна – викладач латинської та англійської мов, голова ЦК загально-медичних дисциплін у 80-х роках;               

І. Галицька – викладач мікробіології;

О. Костюк – викладач анатомії та фізіології;

Я. Комариця – викладач гігієни;

В.Шахраюк – викладач гігієни з ОЗО;          

Л. Харкевич – викладач фармакології;    

М. Фесюк – викладач фізіології;

Ю.Петров – викладач основ медичної психології;       

Л. Банада – викладач фізіології;

В.Могила – викладач анатомії;

Т. Кипень – викладач основ медичної психології;

Т. Марищук – викладач фізіології;              

Р. Марищук – викладач фізіології;               

Т. Михалевич – викладач фізіології;         

Д. Дремух – викладач анатомії, патанатомії;

М. Дремух – викладач мікробіології;

Л. Волошина – викладач основ медичної психології;

Т. Михайленко – викладач мікробіології, основ генетики.

О.Стець- викладач латинської мови;

Є. Подібко- викладач анатомії людини.

В. Хомик - викладач фармакології та медичної рецептури.

С.Радченко - викладач безпеки життєдіяльності.

І. Бурбан - викладач екології та профілактичної медецини.

Н. Гладкова - викладач фізіології.

Н. Кравчук - викладач анатомії.

О. Попович - викладач мікробіології 

        Вивчення фундаментальних дисциплін, на яких базуються клінічні дисципліни, – запорука підготовки грамотних молодших медичних спеціалістів. Робота циклової комісії в цілому спрямована на вирішення головної проблеми – формування навичок самостійного наукового пізнання та самоосвіти студентів на заняттях із дисциплін циклу. Викладачі природничо-наукових дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо.Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія – впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес.Для успішної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з базових дисциплін викладачами розроблено комплекси методичного забезпечення: методичні розробки різних типів занять, вказівки щодо проведення лабораторних та практичних робіт, складено алгоритми розв’язання задач, матеріали контролю знань. Кожна навчальна дисципліна забезпечена багатим наочним матеріалом (муляжами, препаратами, відеофільмами, таблицями, наочними посібниками, комп’ютерними програмами, презентаційними матеріалами), що допомагає зробити процес навчання більш продуктивним та ефективним.

Навчально-методичні комплекси з дисциплін природничо-наукового циклу

Навчально-методичні комплекси з дисциплін природничо-наукового циклу

Навчання здійснюється у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях.

Кабінет медичної інформатики та обчислювальної техніки

Кабінет медичної біології та основ медичної генетики

Кабінет основ біофізики та медичної апаратури

Кабінет медичної хімії

Склад комісії:

                          Комшук Тетяна Сергіївна,

    директор коледжу, доктор біологічних наук, викладач фізіології

 

 

 

 

 

                   Ковальчук Неля Григорівна,

   голова циклової комісії, викладач медичної біології та основ

   медичної генетики,спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

 

 

 

                        Боркова Світлана Геннадіївна,

     викладач-методист медичної хімії та органічної хімії з основами біохімії,

                               спеціаліст вищої категорії

 

 

 

 

                                   Грабовська Інна Георгіївна,

       викладач основ медичної інформатики та ОТ, спеціаліст вищої категорії,

                                            викладач-методист

 

 

 

 

                                                           Лищук Світлана Олексіївна,

         викладач основ біофізики та медичної апаратури, спеціаліст

                          вищої категорії, викладач – методист

 

 

 

 

                 Матузаєва Надія Олексіївна,

  викладач основ психології та міжособового спілкування,

        спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

 

 

                                                         Дубас Ірина Романівна,

             викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології,

                                         спеціаліст І категорії

 

 

 

      Професійна підготовка педагога не може обмежуватись тільки оволодінням фахових знань, умінь, навичок. Виконуючи професійні функції, викладач аналізує, синтезує, продукує новітню наукову інформацію. Упродовж останніх років вийшли публікації викладачів циклу:

 • Комшук Т. С. Вибрані фотометричні показники головного мозку в lll триместрі гестації. Медичний журнал Західного Казахстану, № 4(44), 2014р.
 • Комшук Т. С. Порівняльна характеристика фетометричних показників лікворноїсистеми головного мозку плода у II триместрі гестації. Науковий журнал «European Sciences review», № 9-10, 2014р.
 • Комшук Т. С. Вікові особливості вентрикулярної системи мозку в осіб літнього віку за даними магнітно-резонансної томографії. Науково-практичний медичний журнал «Клінічна анатомія та оперативна хірургія». №4(50), том 13, 2014р.
 • Комшук Т. С. Циркумвентрикулярна система головного мозку в дівчаток та хлопчиків Чернівецької області.Матеріали 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету,17-24 лютого 2014р., Чернівці.
 • Комшук Т. С. Статево-вікові особливості шлуночкової системи головного мозку в дітей пубертатного віку.Міжнародний медико-філософський журнал «Інтегративна антропологія», № 1 (25), 2015р.
 • Комшук Т. С. Формування професійної компетентності студентів в сучасних умовах розвитку медичної освіти.Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Вища школа вмедсестринстві:проблеми і перспективи», Житомир, 2016р.
 • Комшук Т. С. Особливості циркумвентрикулярної системи головного мозку в осіб літнього віку.Науково-практичний журнал «Здобуткиклінічної та експериментальноїмедицини», № 2,3,2015р.
 • Комшук Т. С.Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей старечого віку.Науково-практичний журнал «Здобуткиклінічної та експериментальноїмедицини», № 2,3,2015р.
 • Комшук Т. С. Оцінка лікворної системи головного мозку у здорових дітей до одного року за допомогою нейросонографії.Науковий вісник Чернівецького університету «Біологічні системи», Вип. 1, Том 7, 2015р.
 • Комшук Т. С. Становлення топографо-анатомічних зв’язків шлуночків головного мозку в зародків людини за умов фізіологічної вагітності.Науковий вісник Чернівецького університету «Біологічні системи», Вип. 2, Том 7, 2015р.
 • Комшук Т. С.Фетометричні показники циркумвентрикулярноїситеми мозку плодів Чернівецької області.Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету,16-23 лютого 2015р., Чернівці.
 • Комшук Т. С. Топографо-анатомічні взаємовідносини циркумвентри-кулярної системи головного мозку у плодів людини.  Електронний журнал «НауковідоповідіНУБіПУкраїни», №1(58), 2016.
 • Комшук Т. С.Регіональні стандарти фетометричних показників лікворної системи мозку плодів уIIIтриместрі гестації.Український науково-практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини» Вип. 2, Том3 (130), 2016р.
 • Комшук Т. С. Шлуночкова система головного мозку в постнатальному онтогенезі в чоловіків. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 7 (332), 2016р.
 • Комшук Т. С. Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку. Вісник Вінницького національного медичного університету, № 1, Ч. 1(Т.20), 2016 р.
 • Комшук Т. С. Морфологічні паралелі зв’язків між структурами циркум-вентрикулярної системи в осіб юнацького віку.  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина., №7 (1), 2016р.
 • Комшук Т.С. Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи. Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України» №59, 2016р.
 • Матузаєва  Н. О. Психологічні та етико-деонтологічні аспекти підготовки медичних сестер до спілкування з пацієнтом.  Науково-практичний журнал «Магістр медсестринства»  № 2(14), 2015р.
 • Матузаєва  Н. О. Психологічна культура студента як один із важливих компонентів підготовки майбутнього фахівця. Науково-практичний журнал «Магістр медсестринства»  № 1(15), 2016р.
 • Ковальчук  Н. Г. Самостійна робота студента як шлях підвищення ефективності занять.  Науково-практичний журнал «Магістр медсестринства»  № 2(14), 2015р.

Викладачами предметної комісії  підготовлені  навчальні посібники:

 • Хомик В. М. Основи фармакології з медичною рецептурою. Практикум з

фармакології,  2010р. Посібник містить питання, тести, алгоритми, фармакологічні та ситуаційні задачі, рецепти для самоконтролюзнань.

        - Ковальчук Н. Г. Термінологічний словник з медичної біології,  2010р.

- Попович О. А. Основи мікробіології, вірусології та імунології. Збірник  тематичних тестових завдань для контролю знаньстудентів.

- Матузаєва Н. О. Основи психології таміжособового спілкування. Тестові завдання для перевірки знань з основ психології, 2010р. Посібник містить тестові завдання для контролю вихідного рівня знань, дастьможливість студентам засвоїти систему психологічних знань та основні поняття по кожній темі.

- Сосницька О. В. Основи психології та міжособового спілкування.Тестові завдання з предмету « Основи психології та міжособового спілкування. 2010 р. Тестові завдання допоможуть студентам закріпитививчений матеріал, проконтролювати рівень засвоєних знань з дисципліни і успішно підготуватись до підсумкового заліку

- Комшук Т. С. Фізіологія. Контролюючий тематичний збірник з фізіології. 2011р. Збірник з фізіології створений для проведення підсумкового тематичного контролю знань з метою виявлення рівня якості знань та сформованості вмінь студентів. У збірнику зібрані контрольні запитання, теми та ситуаційні задачі з усіх тем та розділів програми дисципліни, які використовуються при підготовці до практичних занять.

-  Грабовська І. Г. Використання технології Web. 2.0 для створення мережевогонавчального середовища. 2012р. У посібнику висвітлені питання з використанням  сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, створення мережевого навчального середовища за допомогоюСервісів Web. 2.0, що дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учасників навчального процесу і підвищити  ефективність навчання. Посібник для самостійної роботи студентів з основ інформатики та ОТ.

- Хомик В. М. Фармакологія. Практикум з фармакології для студентів спеціальності  «Лікувальна справа». 2012р. Посібник складений відповідно до нової навчальної програми з дисципліни « Фармакологія та медична рецептура ». До кожного практичного заняття подані запитання, тести, алгортитми, фармакологічні та ситуаційні задачі, рецепти та матеріали для самоконтролю знань студентів.

- Ковальчук Н. Г. Медична біологія. Самостійна робота з дисципліни «Медична біологія » 2014 р. Посібник складений  на основі нової програми з дисципліни «Медична біологія» для студентів спеціальності «Лікувальнасправа».

- Ковальчук Н. Г. Медична біологія в таблицях і схемах., 2014р. Матеріал посібника структурований відповідно до  навчальної програми з дисципліни «Медична біологія» і поданий у вигляді опорних таблиць та схем, який студенти зможуть використати при вивченні нового матеріалу, атакож для повторення та систематизації знань.

- Боркова С. Г. Органічна хімія з основами біохімії. Методичні вказівки для студентів до практичних занять., 2015р. Збірник складений до програми  і допоможе студентам у підготовці до занять.

- Хомик В. М. Практикум з фармакології та медичної рецептури для студентів спеціальності «Акушерська справа»., 2016р. Посібник складений відповідно до нової навчальної програми з дисципліни «Фармакологія та медична рецептура ». До кожного практичного заняття подані запитання, тести, алгортитми, фармакологічні та ситуаційні задачі, рецепти та матеріали для самоконтролю знань студентів.

- Лищук С. О. Основи біологічної фізики та медичної апаратури. 2017р. Посібник складений відповідно до навчальної програми з дисципліни і може бути використаний при підготовці до занять.

Підвищення фахової майстерності студентів-медиків забезпечує гурткова робота. Над розвитком інноваційного потенціалу інтелектуально-обдарованих студентів працюють викладачі циклу – керівники гуртків. Гуртківці під керів-ництвом викладачів виконують науково-дослідницькі роботи, які були неодно-разово відзначені на обласних студентських конференціях.

Призери наукової конференції

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах,  застосовують інформаційні технології та особистісно-орієнтований підхід у викладанні. 

Круглий стіл на тему: «Медична генетика – прогноз на майбутнє»

  Конференція на тему: «Генетика благо чи зло людства?»

      В ході проведення тижнів дисциплін природничо-наукової підготовки викладачі проводять позааудиторні заходи, які дають змогу привчати студентів до індивідуальної та групової роботи, розвивають їх творчі здібності.

Конкурс санбюлетнів на медичну тематику

Брейн-ринг з дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини»

      Викладачі циклової комісії використовують весь можливий арсенал педагогіки, психології і дидактики для самовдосконалення своєї особистості, а це сприяє становленню нового покоління здатного іти далі і бути кращим, ніж вони. 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru